Ohita

Uutinen -

Vuosi 2020 toi muutoksia osakeyhtiöiden veroilmoittamiseen

Verohallinnon verkkosivuilta löytyvät nyt sekä yhteisöjen veroilmoituslomakkeet että niiden täyttöohjeet vuodelle 2020. Kuluvalle vuodelle osuneet lainsäädäntömuutokset ovat tuoneet yhteisöjen veroilmoittamiseen seuraavia muutoksia.

Tulolähdejaon poistuminen
Vuoden 2020 alussa tapahtui historiallinen muutos, kun osakeyhtiöiltä ja eräiltä muilta yhteisöiltä poistui tulolähdejako. Verovuodesta 2020 lähtien osakeyhtiön kaikkeen muuhun toimintaan kuin maatalouteen sovelletaan elinkeinoverolakia. Kaikki muu toiminta kuin maatalous muodostaa siis niin sanotun elinkeinotoiminnan tulolähteen.

Lakimuutos työnsi ulos tulolähdejaon, mutta toi sisään uuden omaisuuslajin – muun omaisuuden. Elinkeinoverolakiin ei kirjoitettu tälle mitään itsenäistä määritelmää. Lakiin lisätyn 12 a pykälän mukaan muuta omaisuutta on se omaisuus, joka ei ole yrityksen rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai käyttöomaisuutta.

Muuhun omaisuuteen kuuluu pääasiassa se omaisuus, jota on aiemmin käsitelty ns. TVL-omaisuutena, josta saatuun tuloon ja myyntivoittoihin ja -tappioihin on sovellettu siis tuloverolain säännöksiä. Esimerkkinä asuinhuoneisto, joka on vuokralla.

Muusta omaisuudesta kertynyt juokseva tulo (esim. vuokratulo) ja omaisuuden myyntivoitot käsitellään verovuodesta 2020 lähtien elinkeinotoiminnan tulolähteellä. Samoin pääosin tappiot. Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja henkilöyhtiön (avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö) yhtiöosuuksien myyntitappiot osakeyhtiö voi sen sijaan vähentää vain muun omaisuuden veronalaisia myyntivoittoja vastaan verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna.

Kun yhtiö harjoittaa varsinaisen liiketoiminnan lisäksi pienimuotoista arvopaperikauppaa likvidien varojen sijoittamiseksi, on epäselvää, kuuluvatko nämä osakkeet ja arvopaperit yhtiön vaihto-omaisuuteen vai muuhun omaisuuteen. Verohallinnon ohje eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistumisesta ei anna tähän vastausta.

Veroilmoituksella osakeyhtiön pitää ilmoittaa muun omaisuuden myyntivoitot ja -tappiot lomakkeen 6B tuloverolaskelmalla ja eritellä tiedot lomakkeella 71B. Lisäksi muuhun omaisuuteen kuuluva omaisuus, kuten kiinteistöt ja arvopaperit pitää ilmoittaa lomakkeen 6B nettovarallisuuslaskelmalla. Nämä tapahtumat pitää siis edelleen pystyä yksilöimään veroilmoittamista varten.

Aiempien TVL-myyntitappioiden vähentäminen
Aiemmat TVL-myyntitappiot voidaan vähentää ensin muun omaisuuden myyntivoitoista ja sen jälkeen käyttöomaisuusosakkeiden ja -kiinteistöjen veronalaisista myyntivoitoista. Tästä tuloverolain 50 pykälän mukaisten myyntitappioiden vähentämisestä säädetään elinkeinoverolain muutoksen voimaantulosäännöksessä (L 308/2019).

Aiemmat TVL-myyntitappiot vähennetään lomakkeella 71B mahdollisia yllämainittuja myyntivoittoja vastaan.

Korotetut poistot
Verovuosina 2020 – 2023 koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi tehdä korotetut poistot (50%). Verohallinto on 28.2.2020 antanut ohjeen näiden uusien poistosäännösten (L 1572/2019) soveltamisesta. Kerroimme ohjeen julkaisemisesta jo aiemmin tällä viikolla (Tiedote 4.3.2020).

Korotetut poistot merkitään lomakkeelle 62 seuraavasti:

Osa III, (Erittely veronhuojennuspoistoista) tehdään seuraavat merkinnät:

  • Kohta Kone- ja laiteinvestoinnit verovuonna koko investoinnin määrä esim. 10 000 euroa
  • Kohta Poisto kone- ja laiteinvestoinneista koko poisto eli 5 000 euroa

Erittely poistoista, osa A Irtain käyttöomaisuus tehdään puolestaan seuraavat merkinnät:

  • Kohta 5 (Säännönmukainen poisto) säännönmukaisen poiston osuus 2 500 euroa
  • Kohta 6 (Lisäpoisto ja veronhuojennuspoisto) korotettu osuus eli 2 500 euroa
  • Ilmoita koneen hankintameno myös kohdasssa 2 (Lisäykset) ja menojäännös kohdassa 7 (Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden lopussa)

Kapitalisaatiosopimusten verotuksen muutos
Osakeyhtiöiden kapitalisaatiosopimusten tuottaminen tulojen ja tappioiden verotukseen tuli uudet säännökset vuodenvaihteessa elinkeinoverolain muutoksella (L 736/2019). Sijoitussidonnaisen sopimuksesta tehdystä nostosta veronalaista tuloa on se osa, joka maksuhetkellä vastaa tuoton osuutta säästömäärästä. Aiemmin nostot katsottiin ensisijaisesti sopimukseen sijoitetun pääoman palautukseksi.

Esimerkiksi, kun sijoitussidonnainen 100 euron sijoitus on kasvanut 110 euroon ja sopimuksesta nostetaan 11 euroa, tuoton osuus nostosta on nykysääntöjen mukaan 10/110 x 11 = 1 euro.

Laskuperusteisesta kapitalisaatiosopimuksen verotus säilyi sen sijaan ennallaan. Laskuperustekorkoiselle kapitalisaatiosopimukselle maksetaan vuosittain ennalta sovittu tuotto, joka muodostuu laskuperustekorosta ja mahdollisesta asiakashyvityksestä. Vuotuinen tuotto pääomitetaan osaksi kapitalisaatiosopimuksen varoja. Korko ja hyvitys verotetaan EVL 19 §:n mukaan suoriteperusteisesti sen verovuoden tulona, jolta ne kertyvät.

Kapitalisaatiosopimuksia saatetaan markkinoida eri nimillä, kuten sijoitussopimuksina, säästösopimuksina tai varainhoitosopimuksina. Sijoitussidonnaisessa kapitalisaatiosopimuksessa vakuutusyhtiö hankkii niitä sijoituskohteita, joiden arvonkehitykseen sijoittaja on halunnut sijoituksensa kehityksen perustaa.

Laskuperustekorkoisessa kapitalisaatiosopimuksessa vakuutusyhtiö päättää sen, miten sijoittajan maksuista kertyneet varat sijoitetaan eri sijoituskohteisiin. Laskuperustekorko (sopimuskorko) määräytyy joko kiinteän korkoperusteen mukaisesti tai se voidaan sitoa johonkin vaihtuvaan korkoperusteeseen kuten euribor-korkoon.

Verohallinto on 19.12.2020 antanut päivitetyn ohjeen kapitalisaatiosopimusten verotuksesta.

Tuotot kapitalisaatiosopimuksista ilmoitetaan lomakkeen 6B tuloverolaskelmalla omana kohtanaan.

Mahdollisuus konserniavustuksen antamiseen laajeni
Konserniavustuksen käyttö yhtiöiden väliseen tuloksentasaukseen laajeni. Osakeyhtiö tai osuuskunta voivat antaa konserniavustuksen toiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle, kun niihin sovelletaan elinkeinoverolakia. Aiemmin edellytyksenä oli, että sekä antaja että saaja harjoittavat liiketoimintaa.

Vuoden 2020 verotuksesta lähtien tuotannollista toimintaa harjoittava osakeyhtiö voi siis antaa verotuksessa vähennyskelpoisen konserniavustuksen emoyhtiölleen, vaikka emoyhtiö olisi holdingyhtiö, joka ei harjoittaisi mitään varsinaista liiketoimintaa.

Saadut ja annetut konserniavustukset esitetään lomakkeella 6B ja erittely lomakkeella 65.

Lue lisää Tilisanomista ja katso TilisanomatLIVE
Lauri Tuomarla Verohallinnosta kertoo vuoden 2020 veroilmoittamisesta lisää Tilisanomien numerossa 2/2020, joka ilmestyy lukijoille torstaina 12.3.2020. Lisäksi hän tulee kertomaan vuoden 2020 veroilmoituksen yksityiskohdista TilisanomatLIVE -lähetykseen, joka on seurattavissa 17.3.2020 ja tallenteena myöhemmin.

TilisanomatLIVE on webinaarilähetys, jossa Tilisanomat artikkelin kirjoittaja täydentää aihettaan mm. käytännönläheisillä case-esimerkeillä tai porautumalla aiheeseen vielä yksityiskohtaisemmin.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki