Ohita

Uutinen -

Taloushallinnon ammattilainen, tunnetko tilaajavastuulain?

Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa

Tilaajavastuulaki (1233/2006) koskee kaikkia toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Laki velvoittaa työn tilaajaa hankkimaan sopimuskumppaniyrityksestään tilaajavastuuselvitykset, ennen kuin se solmii alihankintaa tai vuokratyötä koskevan sopimuksen.

Tilaajavastuulaki tulee noudatettavaksi, kun vuokratyön käyttö kestää yhteensä yli 10 työpäivää tai kun alihankintasopimuksen arvo on vähintään 9000 euroa (alv 0 %). Useissa peräkkäisissä ja arvoltaan tai kestoltaan pienemmissä sopimuksissa selvitysvelvollisuus syntyy viimeistään silloin, kun sopimusten yhteenlaskettu arvo tai kesto täyttää edellä mainitut raja-arvot. Raja-arvojen täyttymistä ei tarkastella vuosikohtaisesti.

Kaikki alihankinta ei kuulu tilaajavastuulain soveltamisalaan. Työ tulee tehdä tilaajan tiloissa tai työkohteessa, työn tulee liittyä tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin tehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin ja työn suorittajan tulee olla sopimuskumppanin työntekijä. Silloin kun työ liittyy rakentamiseen, myös pelkän elinkeinonharjoittajan tekemästä työstä on selvitysvelvollisuus.

Hankittavat tilaajavastuuselvitykset ja niiden säilyttäminen

  • selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • kaupparekisteriote
  • veronmaksuasioita koskeva selvitys
  • todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
  • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
  • todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta (rakentamistoimintaa koskevissa sopimuksissa)

Ennen sopimuksen solmimista hankitut selvitykset tulee säilyttää kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työskentely on päättynyt. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata työn tilanneelle yritykselle laiminlyöntimaksu.

Tilaajavastuuasioiden hoito osana tilitoimiston palvelukokonaisuutta

Tilaajavastuulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue koko Suomessa. Valvonnassa on havainnoitu, että useat yritykset ulkoistavat tilaajavastuulain mukaiseen selvitysvelvollisuuteen liittyviä tehtäviä tilitoimistoille. Tilitoimistot ovat voineet hoitaa selvitysten hankkimiseen, säilyttämiseen ja neuvontaan liittyviä tehtäviä.

Tilitoimiston sekä heidän asiakasyritystensä on kuitenkin hyvä muistaa, että vastuu tilaajavastuulain noudattamisesta on aina työn tilanneella yrityksellä, vaikka selvitysten hankkiminen ja säilyttäminen olisikin ulkoistettu. Tilaajavastuulain noudattaminen vaatii muun muassa tietoa solmittujen sopimusten sisällöstä ja siitä, kuka työn on suorittanut, jotta tilaajavastuulakia pystytään noudattamaan kokonaisuudessaan. Oikeiden selvitysten oikea-aikainen hankkiminen vaatii yhteistyötä asiakasyrityksen ja tilitoimiston välillä.

Lisätietoa tilaajavastuulaista

Laki Finlexissä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233

Tilaajavastuulaki-opas: https://tyosuojelu.julkaisuverkossa.fi/tilaajavastuulaki/#/article/1/page/1

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: https://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu

Yhteyshenkilö/-t

Eija Männistö

Eija Männistö

Johtava asiantuntija, henkilöstöhallinto 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki