Ohita
TAL lausunto: Kannatamme työryhmän ehdotusta lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden uusiksi rajoiksi

Uutinen -

TAL lausunto: Kannatamme työryhmän ehdotusta lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden uusiksi rajoiksi

Kannatamme työryhmän ehdotusta lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden uusiksi rajoiksi. Lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan luopua mikroyritysten osalta, koska muun muassa EU-säännökset eivät sitä edellytä eikä lakisääteisyydelle ei ole niin painavia kansallisia perusteita, että niiden takia yritysten omistajien valinnanvapautta pitäisi rajoittaa.

EU: ei tilintarkastusvelvollisuutta pien- ja mikroyrityksille, ellei sille ole olemassa erityisiä perusteita

EU:n tilinpäätösdirektiivin johdantotekstin mukaan jäsenmaiden olisi hyvä pidättyä asettamasta lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta pien- ja mikroyrityksille, ellei sille ole olemassa perusteita yritysten tai niiden tilinpäätösten käyttäjien erityisolosuhteiden tai -tarpeiden vuoksi.Tällaisia perusteita ei varsinkaan Suomessa ole olemassa.

Suomessa ei tiettävästi ole keskimääräisesti enempää harmaata taloutta tai talousrikollisuutta, josta syystä meidän olisi pidettävä yllä muista jäsenmaita huomattavasti poikkeavia ja matalampia lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden rajoja. Tilintarkastaja ei ole vero- tai talousrikostarkastaja vaan yrityksen omistajan omaa kontrollifunktiota toteuttava taho.

Lähes kaikissa EU:n jäsenmaissa mikroyritysten lakisääteisestä tilintarkastusvaateesta onkin luovuttu kokonaan. Suomalaisten yritysten asettaminen kilpailijamaita suurempien vaateiden alle ei edistä yritystemme kilpailukykyä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa - päinvastoin. Suomessa on panostettava kasvua ja työllisyyttä vahvistaviin toimiin, kuten joustavuuteen, yritystasoisen päätöksentekomahdollisuuden lisäämiseen ja byrokratian keventämiseen.

Tilintarkastettu tilinpäätös ei yksin kerro tarpeeksi yrityksen nykytilasta

Valtaosa suomalaisista yrityksistä on pieniä yrityksiä, joista suurin osa samalla mikroyrityksiä. Näissä yrityksissä sama henkilö sekä omistaa että harjoittaa yrityksen liiketoimintaa. Omistajan oman kontrollifunktion kannalta tilintarkastuksen tarve voi olla vähäinen.

Taloushallintoliitto on 50 vuoden ajan toiminut alan itsesääntelyn, osaamisen ja laadunvalvonnan kehittäjänä. Taloushallintoliiton jäsenet ovat auktorisoituja eli tarkastettuja, valvottuja ja auktorisoinnin kriteerit täyttäviä taloushallinnon palveluita tuottavia yrityksiä. Auktorisoinnin lisäksi kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) on tae taloushallinnon ammattilaisen osaamisesta ja yksi kriteeri taloushallinnon palveluja tuottavan yrityksen auktorisoinnille. Jatkuva osaamisen ja laadun kehittäminen antavat edellytykset auktorisoiduille tilitoimistoille sekä KLT-tutkinnon suorittaneille asiantuntijoille tuottaa laadukasta, sisällöllisesti oikeaa talousinformaatiota yritysten tarpeisiin.

Laadukkaasti yrityksen talousasioita hoitavalla tilitoimistolla on paras käsitys asiakasyrityksen ajantasaisesta taloudellisesta tilasta muun muassa rahoittajia varten. Tilitoimistoissa käsitellään tietoja, jotka voivat olla jopa vuoden tuoreempia, kuin tilintarkastetut tiedot. Jotkin rahoittajat vaativatkin pienten ja keskisuurten yritysten rahoitushakemusten liitteeksi enintään kaksi kuukautta vanhan tuloslaskelman ja taseen kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta.

Rajojen nosto ei tarkoita tilintarkastuksesta luopumista

Mikäli tilintarkastuksen suorittaminen nähdään kuitenkin luottamuksen edellytykseksi ja riskinhallinnan keinoksi yritysten välisessä kanssakäymisessä, tilintarkastaja valitaan edelleen.

Tilintarkastus tehdään myös silloin, mikäli yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä edellytetään tilintarkastajan valintaa tai vähemmistö näin vaatii. Näissä tapauksissa tilintarkastajan valintaan saattaa tulla vaade yrityksen ulkopuolelta esim. tavarantoimittajien, sopimuskumppanien ja joidenkin rahoittajien taholta. Tilintarkastus on usein myös julkisen tuen sekä avustusten hakemisen ja saamisen edellytyksenä. Näin ollen eri sidosryhmien vaateet ohjaavat teettämään yhtiössä tilintarkastuksen, jos se nähdään yrityksen taloudellisen informaation luotettavuuden varmistamisen kannalta tarpeelliseksi.

Positiivisia kokemuksia Norjasta

Norjassa yritys on tilintarkastettava, kun tämän liikevaihto ylittää 5 000 000 Norjan kruunua, eli noin 523 000 euroa. Norjassa Suomeen verrattuna korkea tilintarkastusraja ei ole heikentänyt tilinpäätösten tai talousinformaation laatua tai luotettavuutta. Korkean laadun takaa osaltaan se, että Norjassa taloushallinnon palveluita saa tarjota vain henkilö, joka on auktorisoitu paikallisen lainsäädännön mukaan.

Suomessa Taloushallintoliiton auktorisoimat yritykset laativat noin kaksi kolmasosaa suomalaisten yritysten tilinpäätöksistä. Liiton suosituksen mukaan jäsenyrityksemme merkitsevät tilinpäätökseen, että sen on laatinut auktorisoitu toimija. Näin olettama sisällöllisestä laadusta ilmenee tilinpäätöksestä ja eri sidosryhmät voivat hyödyntää tätä tietoa tilinpäätöksen luotettavuutta arvioidessaan.

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Jari Seppä

Jari Seppä

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 050 348 1064
Juha Kartano

Juha Kartano

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintä-​ ja markkinointijohtaja 050 360 9720

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki