Seuraa Taloushallintoliitto

Osakeyhtiön oman pääoman negatiiviisuus ja sen oikaiseminen

Uutinen   •   Huhti 24, 2020 13:22 EEST

Kevään koronaepidemian vuoksi yritysten maksuvalmius ja oma pääoma ovat koetuksella. Monilla yrityksillä myynti on vähentynyt merkittävästi, toisilla se on tyrehtynyt kokonaan. Erilaisista joustoista ja sopeutustoimista huolimatta monissa yrityksissä ollaan sen tilanteen edessä, että oma pääoma vähenee ja kääntyy mahdollisesti negatiiviseksi. Eletään vahvasti velkarahoituksella, mikäli yrityksellä ylipäätään on mahdollisuuksia vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saamiseen.

Osakeyhtiölain 20 luvun 23 pykälä edellyttää, että mikäli yhtiön oma pääoma alenee ja kääntyy negatiiviseksi, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä ilmoitus kaupparekisteriin.

Tuossa samassa säännöksessä kuitenkin sallitaan, että yhtiö oikaisee kirjanpitolain mukaisesti laaditun tilinpäätöksen osoittamaa omaa pääomaa jäljempänä mainittavilla erillä. Jos oma pääoma näiden korjausten jälkeen palaa positiiviseksi, ilmoitusta kaupparekisteriin ei tarvitse tehdä.

Taloushallinto suosittelee, että laskelma oman pääoman riittävyydestä esitetään tilinpäätöksen liitetietona. Näin yritys voi tilinpäätöksessäänkin perustella rahoittajille ja muille tilinpäätösinformaation lukijoille sen, että laadittu tilinpäätös ei ole edellyttänyt yhtiöltä ilmoituksen tekemistä kaupparekisteriin taseen oman pääoman negatiivisuuden vuoksi.

Osakeyhtiölain 20 luvun 23 pykälässä mainittuja omaa pääomaa korjaavia eriä ovat:

 • Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina
 • Yhtiön omaisuudesta tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus eli poistoero
 • Yhtiön tekemät vapaaehtoiset varaukset
 • Yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta, mikäli se on muutoin kuin tilapäisesti sen kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi, verovarauksella vähennettynä.

Kommentit (2)

  Hei,

  Lisäisin uutiseen vielä tärkeän huomion: Oman pääoman lisäyksissä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta (edellyttää joidenkin omaisuuserien osalta tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa omaisuuden käyvästä arvosta) ja perustellun selvityksen esittämistä. Laskelman ja selvityksen esittäminen liitetiedoissa ei ole pelkästää suositeltavaa. On osakeyhtiölain mukaan pakollista.

  OYL 20:23 §
  Edellä tarkoitetuissa oman pääoman lisäyksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja niistä on annettava perusteltu selvitys toimintakertomuksessa tai 8 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla taseen liitetietona.

  - Jukka Hämäläinen - 2020-04-24 17:04 EEST

  Kiitos kommentista! Osakeyhtiölaki tosiaan edellyttää erityistä varovaisuutta ja perusteltua selvitystä. Se on syytä muistaa. Ja osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 2 momentissa kerrotaan tosiaan myös siitä, että selvitys annetaan toimintakertomuksessa tai taseen liitetietona osakeyhtiölain 8 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla.

  Kun lähdetään katsomaan tuota viimeksi mainittua lainkohtaa, siinä kerrotaan, että pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädetään kirjanpitolaissa ja sen nojalla annettavissa säännöksissä. Kirjanpitolain uudistamisen yhteydessä olikin kantava lähtökohta, että pien- ja mikroyritysluokan osakeyhtiön tilinpäätösvelvoitteet kerrotaan kirjanpitolaissa ja sen nojalla annettavassa asetuksessa (asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista - ns. PMA).

  Kirjanpitolain uudistamiseksi annetussa hallituksen esityksessä muutettin myös nimenomaisesti osakeyhtiölain 8 luvun 5 §:n 1 momenttia. Mainitun säännöksen muutosten osalta hallituksen esityksessä asiaa perusteltiin seuraavasti:

  ”Pykäliä täsmennetään sen selventämiseksi, että pienyritys on velvollinen ilmoittamaan tilinpäätösinformaationaan vain ne seikat, joista erikseen säädetään kirjanpitolaissa ja sen nojalla annettavassa asetuksessa pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esittävistä tiedoista.” (HE 89/2015 s. 141)

  Pien- ja mikroyrityksille tarkoitetun asetuksen osalta hallituksen esityksessä kerrotaan puolestaan seuraavaa:

  "Uusi asetus kokoaa yhteen kaikki ne seikat, joista on annettava tieto tällaisen yrityksen tilinpäätöksessä. Asetusta voidaan siten käyttää "tarkistuslistana" informaatiovaatimuksista, kun laaditaan pien- tai mikroyrityksen tilinpäätöstä. Yrittäjä saa siitä tyhjentävän tiedon, mitkä seikat hänen tulee esittää tilinpäätöksessään." (HE 89/2015 s. 11)

  PMA:n 1 luvun 2 §:n 1 momentissa todetaankin, että pien- ja mikroyrityskokoluokan osakeyhtiö ei ole velvollinen esittämään tilinpäätöksessään muussa kuin kyseisessä asetuksessa ja verotusta koskevassa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä edellytetyt tiedot.

  Vaikka pien- ja mikroyrityskokoluokan osakeyhtiö ei ole velvollinen esittämään laskelmaa oman pääoman riittävyydestä tilinpäätöksen liitetietona, Taloushallintoliitto kuitenkin suosittelee sen esittämistä.

  - Markku Ojala - 2020-04-24 21:26 EEST

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.