Seuraa Taloushallintoliitto

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen veroprosessissa – säännösperusta muuttuu

Uutinen   •   Joulu 16, 2019 07:00 EET

Vuoden 2020 alusta tulee voimaan uusi hallintoprosessia ohjaava yleislaki – laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Sitä sovelletaan erityislakien, kuten verotusmenettelylain, rinnalla myös verovalitusasioissa, kun niitä käsitellään hallintotuomioistuimissa (hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa).

Uusi laki kumoaa aiemman hallintolainkäyttölain. Uuteen lakiin siirtyvät muun muassa säännökset verovelvollisen oikeudesta saada korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkein hallinto-oikeus antoi viime elokuussa ratkaisun KHO:2019:95, jossa Verohallinto velvoitettiin korvaamaan yrityksen oikeudenkäyntikulut, kun veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli hakenut muutosta Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisusta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu oli korkeimman hallinto-oikeuden aiemmin linjaaman ratkaisun mukainen ja yrityksen harjoittama toiminta olennaisesti vastasi toimintaa, josta myös KHO:ssa aiemmin ratkaistavana olleessa tapauksessa oli ollut kyse. Korkein hallinto-oikeuden mukaan olisi ollut kohtuutonta, jos yritys olisi tässä tilanteessa joutunut pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ratkaisussa 2019:95 perustui hallintolainkäyttölain 74 pykälän säännöksiin. Uudesta laista vastaava säännös löytyy lain 95 pykälästä.

Uuden lain säädösvalmisteluasiakirjoissa kerrotaan (HE 29/2018, s. 167), että kohtuullisuusarviointi voi joissakin tapauksissa johtaa myös siihen, että viranomainen velvoitetaan korvaamaan hävinneen osapuolen oikeudenkäyntikulut erityisesti, jos tuomioistuimen ratkaisulla on laajasti viranomaisten ratkaisukäytäntöä ohjaavaa yleistä merkitystä.

Hallituksen esityksen mukaan tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valittanut hallintotuomioistuimeen yksittäisestä verotuspäätöksestä, jossa on kyse useita verovelvollisia koskevasta tulkinnanvaraisesta oikeuskysymyksestä. Tällöin yksittäisen henkilön asia on voinut valikoitua valituksen kohteeksi asian yleisen merkityksen perusteella, ja hänen velvoittamisensa vastaamaan itse oikeudenkäyntikuluistaan voisi olla kohtuutonta.

Lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ryhdytään soveltamaan niihin valitusasioihin, jotka tulevat vireille lain voimaantulon jälkeen.