Ohita
Muutama viime hetken vinkki osakeyhtiön veroilmoittamiseen

Uutinen -

Muutama viime hetken vinkki osakeyhtiön veroilmoittamiseen

Osakeyhtiöiden veroilmoituksen antaminen on käsillä ellei kevään veroilmoittamisessa sitten hyödynnetä Verohallinnon koronatilanteen vuoksi myöntämää poikkeusta antaa ilmoitus viimeistään 31.5.2021. Tässä viimehetken vinkkejä erityisesti niihin tilanteisiin, jotka ovat poikkeuksellisia ja joista ei välttämättä ole valmista lomaketta tai tietokentää OmaVero-palvelussa. Omistajanvaihdokset ja verotuksessa vahvistettujen tappioiden vähentämisen on asia, josta ei voi olla tässäkin yhteydessä muistuttamatta.

Tässä on asioiden kertomisen helpottamiseksi käytetty vielä paperilomakkeiden numerointia, vaikka osakeyhtiöiden veroilmoitustiedot pitää pääasiassa antaa ns. sähköisesti esim. OmaVero-palvelussa.

6B-lomake - Osakkeenomistajien tiedot

Esim. 1. Yhtiössä on ollut osakkeenomistajat A ja B. Heistä B on saanut vuoden 2020 alkupuolella yhtiöltä vuokratuloa. Hän on kuitenkin myynyt osakkeensa C:lle toukokuussa 2020. C ei ole saanut vuokratuloa tai muutakaan 6B-lomakkeen kansilehdellä ilmoitettavaa suoritusta.

Kysymys: Ilmoitetaanko kaikkien kolmen osakkeenomistajan tiedot veroilmoituksella, koska B on siis alkuvuonna 2020 saanut 6B-lomakkeella kerrottavaa vuokratuloa?

  Vastaus: 6B-lomakkeella Ilmoitetaan B:nkin tiedot vuokratuloineen. Osakeomistus ilmoitetaan tilikauden päättymishetken mukaan eli osakeomistus on 0 kpl. Kaikkien kolmen henkilön tiedot siis ilmoitetaan.

  Esim. 2. Yhtiöllä on koko vuoden 2020 ollut samat osakkeenomistajat A ja B. Heistä B on myynyt maaliskuussa 2021 osakkeensa C:lle.

  Kysymys: Ilmoitetaanko vuodelta 2020 annettavassa veroilmoituksessa vain A:n ja B:n tiedot?

   Vastaus: 6B-lomakkeella ilmoitetaan vain A:n ja B:n tiedot. Osakeomistus on siirtynyt C:lle vasta vuoden 2020 päättymisen jälkeen ja hänen tietojaan ei esitetä.

   6B-lomake - Omistusosuuksisen muutokset ja tappiot

   Yhtiö ei voi vähentää sille verotuksessa vahvistettuja tappiota, mikäli sen osakkeista tai osuuksista yli puolet vaihtaa omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Tappioiden vähentämiseen vaikuttavia osakkeiden vaihdoksia voi tapahtua, kun omistaja myy osakkeitaan, tekee ns. vaihtokaupan tai kun hän lahjoittaa osakkeensa tai osan niistä.

   Merkittävä inhimillisen virheen paikka ja suurtenkin veronkorotusseuraamusten aiheuttaja on se, että osakeomistuksen muutoksia ei ole ilmoitettu ja verotuksessa on mahdollisesti vähennetty vahvistettuja tappioita, vaikka omistajanvaihdosten vuoksi yhtiöllä ei olisi ollut tähän oikeutta. Siksi ei voi olla korostamatta sitä, miten tärkeää on verotuksen kannalta pitää yllä ajantasaista osakasluetteloa osakkeenomistajista. Osakeyhtiölakihan ei suoranaisesti velvoita osakkeenomistajaa ilmoittamaan saannostaan yhtiölle kuin niissä tapauksissa, joissa yhtiössä on vain yksi osakkeenomistaja (kts. OYL 3:16 § 3 mom.), mutta verotuksen kannalta ajantasainen osakasluettelo on välttämättömyys.

   Osakasluettelokaan ei kuitenkaan yksinomaan riitä verotuksen tarpeisiin, koska esimerkiksi ns. välillisetkin omistajanvaihdokset otetaan huomioon (kts. TVL 122 § 1 mom.), kun lasketaan omistajanvaihdoksia tappioden vähentämisoikeuden säilymisen ja menettämisen kannalta. Jonkinlainen sivukirjapito tai taulukkolaskenta on siis tarpeen. Omistajanvaihdosten laskennassa ja seurannassa on hyvä myös muistaa seuraavat esimerkein kuvatut asiat.

   Esim.  A on omistanut 50 % ja B 50 % yhtiön sadasta osakkeesta tappiovuonna 2018. B on myynyt kaikki osakkeensa C:lle vuonna 2019 ja C vuorostaan D:lle vuonna 2020. Yhtiön osakkeista on tappiovuoden jälkeen vaihtanut omistajaa tasan 50 % ei siis 100 % . Samojen osakkeiden vaihtuminen otetaan huomioon tappiovuonna ja sen jälkeen tehtävässä laskennassa vain kerran. Yhtiö voi vuoden 2020 verotuksessaan vähentää vuodelle 2018 vahvistetun tappion.

   Esim. A on omistanut 50 % ja B 50 % yhtiön sadasta osakkeesta tappiovuonna 2018. B on myynyt 25 osaketta C:lle vuonna 2019 ja 25 osaketta D:lle vuonna 2020. A on lahjoittanut 10 osaketta tyttärelleen vuonna 2021. Yhtiö voi vähentää vuoden 2018 tappion verotuksessaan 2020. Jos osa siitä jää vähentämättä, vuoden 2018 tappio ei ole kuitenkaan käytettävissä enää vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa, koska yli puolet yhtiön osakkeista on vaihtanut omistajaa tappiovuonna tai sen jälkeen tuloverolaissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiön osakkeista on 60 % vaihtanut omistajaa siis vuonna 2021.  Tällaisessa tilanteessa yritys voi hakea Verohallinnolta poikkeuslupaa tappioden vähentämiseksi vuoden 2021 ja myöhempien vuosien verotuksessa.

   6B- ja 62-lomake - Poistamattoman menojäännöksen ylittävän myyntihinnan esittäminen

   Esim. Yrityksen irtaimen käyttöomaisuuden verotuksessa poistamaton hankintameno (menojäännös) on vuoden 2020 alussa on ollut 10 000 euroa. Yritys on luovuttanut verovuoden aikana kaiken irtaimen käyttöomaisuutensa hintaan 40 000 euroa. Koska luovutushinta ylittää verotuksessa jäljellä olevan menojäännöksen, yrityksen tulee verolomakkeen 62 kohdassa 'Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset' ilmoittaa vain verovuoden alun menojäännöstä vastaava määrä eli 10 000 euroa. Menojäännös vuoden 2020 lopussa on tällöin 0 euroa. Myyntivoitoksi muodostuu 30 000 euroa.

   Koska yritys on luovuttanut kaiken irtaimen käyttöomaisuutensa, myyntihintaa ei voi tässä esimerkkitapauksessa tulouttaa epäsuorasti ilman tulosvaikutusta, vaan siitä muodostuu verovuoden veronalaista tuloa. Myyntivoitto 30 000 euroa ilmoitetaan 6B-lomakkeella kohdassa 'Muun käyttöomaisuuden luovutusvoitot'.

   71B-lomake - Muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvien myyntivoittojen ja tappioiden esittäminen

   Vuosi 2020 toi mukaan ns. tulolähdejaon poistumisen elinkeinoverolain (EVL) ja tuloverolain (TVL) mukaisten 'tulolähteiden' väliltä osakeyhtiöiden ja eräiden muiden yhteisöjen verotuksessa. Mikäli yhtiöllä on esim. aiemmin TVL-tulolähteellä käsitellyn asuntohuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyntitilanteessa syntynyttä tappioita, se voidaan vähentää ns. muun omaisuuden omaisuuslajin myyntivoitoista. Muuhun omaisuuslajiin kuuluu kaikki se omaisuus, joka ei ole yhtiön elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto- tai käyttöomaisuutta - esim. asunto-osakkeet silloin, kun huoneisto on vuokrauskäytössä. Käytännössä sitä omaisuutta, jota on aiemmin käsitelty ns. TVL-tulolähteen omaisuutena.

   Seuraavassa esimerkki veroilmoittamisesta tilanteessa, jossa yhtiöllä on ns. TVL-myyntitappiota 60 000 euroa vuodelta 2018. Yhtiölle on vuonna 2020 syntynyt muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvan kiinteistön myyntivoittoa 70 000 euroa ja muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvien ns. liikeosakkeiden luovutustappiota 30 000 euroa.

   Huomaa, että mikäli muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluu kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeita taikka osakkeita osakeyhtiöstä, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa, elinkeinoverolakiin otettua muun omaisuuden osakkeiden myyntitappioiden vähentämisoikeuden rajoitusta ei sovelleta tällaisiin osakkeisiin - nämä myyntitappiot voidaan vähentää elinkeinotoiminnan tulosta rajoituksetta ja heti tappiovuonna. Vain ns. liikeosakeyhtiön osakkeiden myyntitappioiden ja yhtymäosuuksien luovoutustilanteissa myyntitappiot on rajattu vähennettäväksi vain muun omaisuuden myyntivoittoa vastaan verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna.

   62-lomake - Verohuojennuslain mukaiset ns. korotetut poistot

   Yritys voi verovuosina 2020-2023 tehdä ns. korotetut poistot erikseen annetun verolain (L 1572/2019) perusteella. Korotettujen poistojen tekeminen ei ole sidottu osakeyhtiömuotoon vaan näitä korotettuja poistoja ovat voineet veroilmoituksellaan tehdä myös mm. tmi-yrittäjät sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. Mainitun lain mukaan poisto voi vuonna 2020 olla siis 50 %, kun normaali elinkeinoverolain mukainen enimmäispoisto on 25%. Kertauksena vielä, että miten nämä ns. verohuojennuspoistot esitetään verolomakkeella 62.


   6B-lomake - Verovuoden aikana tapahtunut osakevaihto

   Jos yhtiö on toiminut ns. hankkivana osapuolena elinkeinoverolain tarkoittamassa osakevaihdossa, sen tulee antaa tästä tieto 6B-lomakkeella. Mikäli osakevaihtoa varten on haettu Verohallinnolta sitova ennakkoratkaisu, niin tällöin on hyvä toimia seuraavasti:

   • Veroilmoituksen 6B kansilehdelle ”rasti ruutuun”, jos yhtiö on ollut osakevaihdossa hankkivana osapuolena.
   • 6B-lomakkeen yhteyteen/OmaVero-palveluun vaatimus siitä, että yritys haluaa toimittavan ennakkoratkaisun mukaan.
   • Yhtiö, jonka osakkeet on luovutettu osakevaihdossa, ilmoittaa veroilmoituksellaan tiedot uudesta osakkeenomistajastaan.
   • Yksityishenkilön veroilmoituksella ei ole kohtaa tiedon antamiseksi osakevaihdosta. Henkilö voi liittää ennakkoratkaisun veroilmoitukseen/OmaVero-palveluun tai antaa vapaamuotoisen liitteen, jossa vaatii ennakkoratkaisua noudatettavaksi.

   Verotuksen toimittamista varten olisi hyvä vielä kuvata, että osapuolet ovat käytännössä myös toimineet niin kuin ennakkoratkaisuhakemuksessa on esitetty toimittavaksi. Sitä ei sinäsä edellytetä, mutta tämä saattaa sujuvoittaa veroilmoituksen käsittelyä.

   6B-lomake - Vaatimus merkintähinnan käyttämisestä osakkeen matemaattisena arvona

   Yhtiö voi esittää 6B-lomakkeella vaatimuksen, että tilikauden jälkeen toteutuneessa osakeannissa käytetään merkintähintaa uusien osakkeiden matemaattisena arvona mahdollisen nimellisarvon tai kirjanpidollisen vasta-arvon sijaan, kun yhtiöstä jaetaan osinkoa edelliseltä tilikaudelta myös uusille osakkeille. 

   Jos yhtiö ei esitä vaatimusta veroilmoituksellaan, osakkeenomistajan/osakkeenomistajien pitää esittää vaatimus itse. Vaatimukselle ei ole omaa kohtaa yksityishenkilön veroilmoituslomakkeella eikä vaatimusta voi esittää myöskään OmaVero-palvelussa. Ainoa keino on tehdä vapaamuotoinen vaatimus paperille ja postittaa se Verohallinnon osoitteeseen: Verohallinto, PL 700, 00052 VERO. Tarkemmat ohjeet on kerrottu 16. huhtikuuta julkaistussa uutisessamme.

   Kategoriat

   Yhteyshenkilöt

   Markku Ojala

   Markku Ojala

   Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

   Liittyvä sisältö

   Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

   Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

   Taloushallintoliitto
   Salomonkatu 17 A 11. krs
   00100 Helsinki