Ohita
Liikkeen- ja ammatinharjoittaja saa poiketa maksuperusteisen arvonlisäveron symmetriavaatimuksesta

Uutinen -

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja saa poiketa maksuperusteisen arvonlisäveron symmetriavaatimuksesta

Käteiskauppaa harjoittava yritys kohdentaa arvonlisäveron maksukuukauden veroksi. Arvonlisäverolakiin 1.1.2017 voimaan tulleella muutoksella maksuperusteen käyttöä laajennettiin niin, että yritykset voivat soveltaa maksuperustetta nyt myös laskulla tapahtuvaan myyntiin. Yritykset siis saavat kohdentaa ja tilittää myynnin veron toimitus- tai laskutuskuukauden sijaan sen kuukauden verona, jonka aikana ovat saaneet laskulle maksusuorituksen. Vastaavasti myös ostojen vero pitää kohdentaa tällä samalla perusteella, jolloin yritys saa hyödykseen vähennyksen aiempaa myöhemmin. Tätä ns. symmetrisyyttä ei edellytetä kuitenkaan kaikilta yrityksiltä.

Maksuperusteen käyttö sallitaan laskuttavalle yritykselle euromääräiseen soveltamisrajaan saakka. Raja on peräisin EU-oikeudesta. Se määräytyy liikevaihdon perusteella ja on 500 000 euroa. Arvonlisäverovelvollisten, pois lukien liikkeen- ja ammatinharjoittajat, on siis noudatettava tätä rajaa maksuperusteen soveltamiseen.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla maksuperusteen noudattaminen on sidoksissa tilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen. Mikrokokoluokan liikkeen- ja ammatinharjoittaja ei ole velvollinen laatimaan tilinpäätöstä. Tällainen yrittäjä on oikeutettu soveltamaan maksuperusteista arvolisäverotusta 500 000 euron liikevaihtorajan ylityttyäkin. Siihen saakka, kunnes liikkeen- ja ammatinharjoittaja kirjanpitolain mukaan siirtyy pienyrityksen kokoluokkaan.

Pienyrityksen kokoluokkaan kuuluva liikkeen- ja ammatinharjoittaja on velvollinen laatimaan tilinpäätöksen eikä hän voi soveltaa maksuperustetta laskutusmyyntiin. Tällainen yrittäjä kohdentaa myynnin veron joko suoriteperusteella tai vaihtoehtoisesti tilikauden aikana laskun mukaan.

Symmetriavaatimus myyntien ja ostojen verojen käsittelyssä

Muut kuin liikkeen- ja ammatinharjoittajat joutuvat noudattamaan maksuperusteista arvonlisäveromallia symmetrisesti. Myyntien verojen lisäksi yrityksen pitää kohdentaa myös ostojen vero maksuperusteisesti. Yritys voi siis kohdentaa ostojen veron vasta maksusuorituksen mukaan määräytyvän kuukauden vähennykseksi.

Symmetriavaatimuksella on merkitystä, kun yritys esim. tekee investointeja osamaksukaupalla. Ostovähennyksen saa hyödykseen vasta osamaksuerien maksusuoritusten perusteella. Yrityksen on otettava huomioon tämä symmetrisyysvaatimus harkitessaan sitä, kannattaako laskutusmyynnistä siirtyä maksuperusteeseen vai ei.

Mikrokokoluokkaan kuuluva liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi soveltaa laskutusmyyntiin maksuperustetta, mutta siltä ei edellytetä symmetristä käsittelyä ostojen verojen osalta. Liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi siis valita, haluaako hän laskutusmyynnin rinnalla kohdentaa myös ostolaskujen veron maksuperustetta käyttäen vai ei. Symmetrinen käsittely on liikkeen- ja ammatinharjoittajalle mahdollisuus, ei pakko.

Jos siis mikrokokoluokkaan kuuluva liikkeen- ja ammatinharjoittaja soveltaa maksuperustetta myyntilaskutukseen ja haluaa esim. osamaksukaupalla hankitun koneen hintaan sisältyneen veron hyväkseen heti toimituksen tapahduttua, muilta yrityksiltä edellytetty symmetriavaatimus ei ole tälle esteenä. Poikkeamismahdollisuus mikrokokoluokan liikkeen- ja ammatinharjoittajan verotuksessa ilmenee AVL 143 § 2 momentista, jossa säädetään:

”Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös tai olla laatimatta tilinpäätöstä, saa kohdistaa vähennyksen 141 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu.”

Kyse on siis liikkeen- ja ammatinharjoittajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Hallituksen esityksessä 139/2016 asia esitetään seuraavasti (sivu 13):

”…voisi …. kohdistaa vähennyksen 141 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostettu tavara tai palvelu on vastaanotettu tai kuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu. Momentti vastaisi voimassa olevan lain 143 §:n 1 momenttia.”

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki