Ohita
Korona, tilitoimisto ja TAL2018-sopimus

Uutinen -

Korona, tilitoimisto ja TAL2018-sopimus

Koronaviruksen aiheuttama kriisi aiheuttaa monenlaisia poikkeustoimia ja edellyttää kaikilta joustavuutta. Viime kädessä vaikeissa tilanteissa joudutaan kuitenkin usein turvautumaan sopimuksiin esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Tilitoimiston palveluntuotanto on tilapäisesti lamaantunut
  • Asiakkaalla on maksuviiveitä

Näihin tilanteisiin löytyy pelisäännöt TAL2018-sopimuksen yleisistä sopimusehdoista (YSE).

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este tarkoittaa tilannetta, jossa sopimusosapuoli vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä vaikutuspiirinsä ulkopuolisen ylivoimaisen esteen johdosta. Ylivoimaista estettä on käsitelty yleisten sopimusehtojen kohdissa 30 ja 31.

30. Mikäli osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy tämän vaikutuspiirin ulkopuolisesta seikasta (ylivoimainen este), kuten lakosta, työsulusta tai muusta työselkkauksesta, tulipalosta, muusta onnettomuudesta tai kriisitilanteesta, ukkosvauriosta tai muusta luonnontapahtumasta taikka viestintäyhteys- tai sähköhäiriön vuoksi, osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ja seuraamuksista niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteet edellyttävät.

31. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle.

Viranomaisen määräämä tilitoimiston toimipisteeseen tai henkilöstöön kohdistuva karanteeni tai henkilöstön joukkosairastuminen saattaa täyttää ylivoimaisen esteen kriteeristön. Näin on esimerkiksi silloin, jos vaikutuksia ei voida kiertää esimerkiksi etätyöjärjestelyin. Tilitoimiston on voitava perustella ylivoimaisen esteen olemassaolo asiakkaalle.

Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava viipymättä asiakkaalle kuten myös esteen päättymisestä. Tarvittaessa asiakkaille voidaan etukäteen tiedottaa, että riski ylivoimaisen esteen syntymisestä on mahdollinen koronatilanteen johdosta.

Suosittelemme, että ylivoimaisen esteen soveltamista yritettäisiin välttää kaikin keinoin. Asiakkaiden, näiden työntekijöiden ja yhteiskunnan kannalta parempi ratkaisu on, jos asiakastyöt voidaan priorisoida niin, että kaikkein kriittisimmät palvelut saadaan tuotettua. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaan myyntilaskutuksen hoito, palkanlaskenta ja ostolaskujen maksatus.

Asiakkaan maksuvaikeudet

Monen tilitoimiston asiakasyrityksen kassatilanne tulee olemaan vaikea ja maksuviiveitä tulee. Tilitoimiston laskutus kannattaa hoitaa mahdollisimman säännöllisesti ja saatavia seurata herkeämättä. Kun asiakkaan maksuissa ilmenee viivettä, tulevat seuraavat vaihtoehdot punnittavaksi.

  • Asiakkaalle annetaan maksuaikaa ja samalla ilmaistaan selkeästi, että kyse on koronavirusepidemian aikaisesta määräaikaisesta poikkeustoimesta ja samalla sovitaan kirjallisesti esimerkiksi saatavien kertymisen limiitti ja maksuaikataulu.
  • Palvelu keskeytetään ja sopimus irtisanotaan tai puretaan sopimusehtojen mukaan.

Missään tapauksessa ei saa toimia niin, että sopimus pidetään voimassa mutta mitään palvelua ei tuoteta. Näin toimien syntyy riski korvausvastuusta ja tilanteen pitkittyessä myös rikosvastuusta kirjanpitorikoksen muodossa.

Nämä ovat kovia pohdintoja, mutta tilitoimiston toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on paitsi tilitoimistoyrityksen ja sen työntekijöiden myös asiakaskunnan etu. Kun pohditte oman kassanne riittävyyttä ja kykyänne joustaa, muistakaa myös mahdolliset asiakaskohtaiset ohjelmistoveloitukset, jos tilitoimistosi on tehnyt sopimuksen ohjelmistotalon kanssa.

Palveluiden keskeyttämistä ja sopimuksen purkua on käsitelty yleisten sopimusehtojen kohdissa 8 ja 10.

8. Tilitoimistolla on oikeus keskeyttää Palvelut, jos

a) asiakkaan maksu tilitoimistolle viivästyy yli seitsemän (7) päivää,

Jos asiakas ei oikaise tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa tilitoimiston kirjallisesta huomautuksesta, tilitoimistolla on oikeus purkaa sopimus.

10. Osapuoli saa purkaa sopimuksen, jos toinen osapuoli hakee velkojiltaan akordia, toisen osapuolen omaisuutta on haettu konkurssiin luovutettavaksi tai sitä haetaan yrityssaneeraus- tai velkajärjestely­menettelyyn.

Yhtenä vaihtoehtona tilitoimiston toiminnan turvaamiseen on myös ennakkolaskutukseen siirtyminen asiakaskohtaisesti. Asiasta on säädetty yleisten sopimusehtojen kohdassa 13.

Tilitoimistolla on oikeus vaatia asiakkaalta ennakko­maksu, jos siitä on asiakkaan kanssa sovittu taikka, jos se voidaan tapauksen olosuhteissa muutoin kat­soa perustelluksi.

Tilitoimistojen saatavat eivät ole turvattuja konkurssitilanteessa

Konkurssilaissa on pyritty turvaamaan kriisiyritysten taloushallinnon hoito säätämällä tilitoimiston saatavista. Konkurssilaki 16:2,2 §: Konkurssipesä vastaa myös velallisen kirjanpidon laatimisesta aiheutuneesta, konkurssin alkamista edeltäneiden viimeisten kahden kuukauden aikaan kohdistuvasta kohtuullisesta saatavasta. Tämä vastuu ei kuitenkaan koske velallisen palveluksessa olleen työntekijän saatavaa.

Käytännössä pesänhoitajat ovat kuitenkin jättäneet maksamatta esimerkiksi palkanlaskennan kustannuksia, ohjelmistokustannuksia ja jopa kirjanpidon kiinteitä kuukausiveloituksia. Tilitoimiston tulee antaessaan asiakkaalleen maksuaikaa muistaa, että lainsäädäntö turvaa saatavan korkeintaan kahden kuukauden ajalta ja tähänkään suojaan ei useimmissa tapauksissa voi täysin luottaa. Olemme käyneet asiasta säännöllistä keskustelua konkurssiasiamiehen kanssa jo toista vuotta, mutta pesänhoitajien toiminta tässä asiassa ei vieläkään ole lainmukaista.

Liiton tuottamista uutisista ja tiedotteista liittyen koronaepidemiaan löydät koosteen Taloushallintoliiton sivuilta.

Aiheet

Alueet

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki