Ohita
Kirjanpitolautakunnalta lausunto ravintola-alan koronatuen käsittelyyn

Uutinen -

Kirjanpitolautakunnalta lausunto ravintola-alan koronatuen käsittelyyn

Kirjanpitolautakunta on ke 29.9.2020 julkaissut omaehtoisen lausunnon ohjeistukseksi ravintola-alan koronatuen kirjapitokäsittelyä varten. Ravintola-alan koronatuki perustuu viime toukokuun lopulla annettuun lakiin (403/2020), joka sisältää kaksi tukielementtiä - uudelleentyöllistämistuen ja hyvityksen toiminnan rajoittamisesta.

Tukiviranomaisena toimii KEHA-keskus eli ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto, joka on maksattanut hyvityksen toiminnan rajoittamisesta pääosin ilman erillistä hakemusta.

Hyvitykseen toiminnan rajoittamisesta liittyy takaisinmaksuvelvollisuus, mikäli hyvitystä on maksettu liikaa. Hyvityksen ensimmäismäärä on se määrä, jolla toiminnan rajoituksen aikana 4.4 - 31.5.2020 kertynyt tulos alittaa vertailukuukausia (4 - 5/2019 tai 1 - 2/2020) vastaavan tuloksen vähennettynä toiminnan keskeytymisestä saadulla vakuutuskorvauksella (toteutumaperusteinen rajoitus).

Lakia valmisteltaessa on arvioitu, että takaisinmaksuvelvollisuus tulee kyseeseen vain hyvin poikkeuksellisesti.

Vertailukuukausien ja rajoituskauden "tulosten" laskeminen ja liitetieto rajoituksen toteutumisesta

Rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeen laadittavassa tilinpäätöksessä ravintolan on esitettävä liitetieto siitä, toteutuuko yllä mainittu tukileikkuri ja pitääkö ravintolan palauttaa tukea KEHA-keskukselle joltain osin ilman aiheetonta viivästystä. 

Kilan mukaan tilinpäättäjän ei tarvitse todentaa sitä, onko viranomainen laskenut hyvityksen oikein ravintolan keskimyynnin perusteella- sen KEHA-keskus laskee virkavastuulla Verohallinnolta saamiensa arvonlisäverotietojen perusteella. Tilinpäättäjän tehtäviin kuuluu sen sijaan siis laskea, toteutuuko tukileikkuri (toteutumaperusteinen rajoitus) vai ei.

Kila antaa lausunnossa ohjeistusta siihen, miten lasketaan vertailukuukausien ja rajoituskauden tulos suoriteperusteisesti. Liitetietovaatimuksen osalta lausunto sisältää esimerkinomaisesti, minkälainen liitetieto toteutumaperusteisesta rajoituksesta voidaan esittää.

Tilintarkastajan raportointivelvollisuus

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksessa tieto, mikäli tukea on maksettu ravintolalle liikaa. Jos ravintola ei ole tehnyt hyvityksen palautusta KEHA-keskukselle ennen tilintarkastuskertomuksen antamista, tilintarkastajan on tehtävä siitä huomautus sekä toimitettava tilintarkastuskertomuksensa KEHA-keskukselle ilman aiheetonta viivytystä hyvityksen takaisinperinnän toteuttamiseksi.

Asia kuuluu tilintarkastajan tehtäviin silloin, kun yritys on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan tilintarkastuslain tai esim. yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella.

Tuesta ja hyvityksestä muodostuu voitonjakorajoite - liitetieto jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Osakeyhtiö tai muussa kirjanpitolain 5 luvun 8 §:n 2 momentissa mainitussa yhteisömuodossa toimiva ravintolayritys ei saa käyttää saamansa hyvityksen määrää varojenjakoon. Rajoitus kohdistuu varojenjakoon tilikaudelta, joka on kulumassa rajoitusvelvoitteen aikana. Varojenjakorajoitus poistuu, mikäli ravintola suorittaa tuen tai hyvityksen täysimääräisenä takaisin valtiolle ennen tilinpäätöksen vahvistamista.

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta. Yllä mainittu rajoite on otettava huomioon tässä laskelmassa.

Kilan lausunto sisältää esimerkin jakokelpoisen vapaan oman pääoman esittämiseksi liitetietona.

Esimerkki liitetietotositteeksi

Kilan lasunnon mukaan rajoituskauden ja vertailukauden tulosten laskemisesta tulee laatia liitetietotosite, jonka sisällöstä on vaikeuksitta todennettavissa yhteys toteutumaperusteisesta rajoituksesta annettavaan liitetietoon.

Taloushallintoliiton kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmä on laatinut kirjanpitäjille ja tilinpäättäjille tueksi esimerkin liitetietotositteeksi, jolla voidaan todentaa liitetiedossa esitettävä maininta siitä, toteutuko lakiin kirjattu tukileikkuri (toteutumaperusteinen rajoitus) vai ei.

Liitetietotositteeen yhteyteen on perusteltua liittää tuloslaskelmaa vastaavat rajoituskauden ja vertailukauden suoriteperusteiset tulokset, hyvitystä todentavat maksutositteet ja KEHA:n maksatuspäätös sekä päätös mahdollisesta toiminnan keskeytymisen vuoksi saadusta vakuutuskorvauksesta.

Koronatuet esillä liiton koulutustarjonnassa

Koronatuista kerrotaan liiton koulutustilaisuuksissa syksyn aikana. Aihe on esillä esim. Tilitoimistopäivät-kiertueella. Seuraa liiton koulutustarjontaa netissä osoitteessa koulutus.taloushallintoliitto.fi.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki