Seuraa Taloushallintoliitto

Kirjanpidon sekä tulo- ja arvonlisäverotuksen lakimuutoksia 2017

Uutinen   •   Tammi 11, 2017 09:06 EET

Laki oma-aloitteisista veroista ja sen edellyttämät muiden verolakien muutokset tulivat voimaan 1.1.2017. Kyse ei ole vain sääntöjen uudistumisesta vaan myös siitä, että Verohallinnon tarjoama käyttöliittymä vaihtui OmaVero-palveluun, jossa on sekä nähtävissä että annettavissa tiedot arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista. Tämän menettelyuudistuksen lisäksi uusi vuosi toi myös muita lainsäädäntömuutoksia taloushallintoon. Tässä lyhyessä koosteessa kerromme muista keskeisistä kirjanpitolainsäädäntöön sekä tulo- ja arvonlisäverotukseen tehdyistä muutoksista säädöslinkityksineen.

Kirjanpitolain muutokset (1376/2016)

Oikean ja riittävän kuvan vaatimuksesta poistettiin viittaus toimintakertomukseen. Oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen täyttyminen arvioidaan ainoastaan tilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa olevan tiedon perusteella. Toimintakertomuksen lakisääteisiä tietoja ei ole tarpeen toistaa tilinpäätöksessä. Jokaisen kirjanpitovelvollisen, joka laatii tilinpäätöksen ohella toimintakertomuksen, tulee arvioida, täyttääkö pelkkä tilinpäätös itsenäisenä asiakirjana laissa edellytettävän vaatimuksen oikean ja riittävän kuvan antamisesta.

Lakiin lisättiin uusi 3 a –luku. Siinä säännellään pakollisesta vastuullisuusraportoinnista, joka perustuu EU-direktiiviin (Non-Financial Reporting (NFR) Directive). Pakollinen vastuullisuusraportti pitää antaa ensimmäisen kerran 31.12.2017 päättyviltä tilikausilta. Velvoite koskee yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, joiden henkilöstömäärä on yli 500 sekä tase yli 20 miljoonaa euroa tai liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Ennakkoperintälain muutos (1530/2016)

Perustulokokeilun kokeiluryhmään kuuluva ei voi pyytää ennakonpidätystä etuustuloista suurempana kuin hänen saamansa ennakonpidätysprosentti osoittaa. Kielto perustuu perustulon ja muun etuuden väliseen yhteensovittamiseen ja takaisinperinnän mahdollistamiseen.

Lue lisää

Tuloverolain muutokset

Vuoden 2017 alusta tulivat voimaan seuraavat tuloverolain muutokset:

1510/2016 Tuloverolakia muutettiin muun muassa seuraavilta osin:

Vapaaehtoisiin lisäeläkejärjestelyihin liittyviä vanhuuseläkeikiä tarkistettiin 1.1.2017 voimaan tulleiden työeläkelain muutosten vuoksi.
Kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja nostettiin 45 prosentista 50 prosenttiin, kun kyse on työkorvauksesta ja 15 prosentista 20 prosenttiin, kun kyse on maksetusta palkasta.
Työantajan järjestämä työterveyshuolto kuuden kuukauden aikana työsuhteen päättymisestä säädettiin tavanomaiseksi henkilökuntaeduksi.

1478/2016 Irtisanotun valmennus ja koulutus

Veronalaista tuloa ei synny irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävästä valmennuksesta ja koulutuksesta, jota työantaja on velvollinen tarjoamaan lain nojalla. Verovapautta ei sovelleta, jos osapuolet sopiva valmennuksen ja koulutuksen sijaan muusta järjestelystä, jolla edistetään irtisanotun työllistymistä. Työantajan maksama korvaus työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen laiminlyönnistä on veroalaista ansiotuloa.

1323/2016 Yrittäjävähennys

Yksityisille liikkeen- ja ammatinharjoittajille, henkilöyhtiöiden yhtiömiehille, maatalouden, metsätalouden ja porotalouden harjoittajille tulee yrittäjävähennys. Vähennys on 5 prosenttia verotettavasta tulosta tappioiden vähentämisen jälkeen.

Lisäksi yhteisetuuden tuloveroprosentin aleni 28 prosentista 26,5 prosenttiin. Yhteisetuuksia ovat mm. yhteismetsät ja tiekunnat.

1321/2016 Omaisuuden hankintameno ja PerVL 55 §:n soveltamistilanne

Omaisuuden hankintamenona pidetään perintö- ja lahjaverolain 55 §:n soveltamistilanteessa omaisuuden huojennettua arvoa. Vielä vuoden 2016 verotuksessa hankintamenona pidettiin sitä käypää arvoa, joka omaisuudelle määritellään huojennussäännöksen soveltamista ja huojennuksen laskemista varten.

1318/2016 Metsälahjavähennys

Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä metsätalouden puhtaasta pääomatulosta lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saamastaan metsästä suorittamansa lahjaveron perusteella metsälahjavähennys. Vähennyksen avulla hallitus haluaa kannustaa vanhempaa polvea siirtämään metsätiloja nuoremmalle.

Elinkeinoverolain muutos (788/2016)

Apteekkiverolain mukainen apteekkivero säädettiin vähennyskelpoiseksi. Apteekkiverolaki korvasi 1.1.2017 apteekkimaksusta annetun lain.

Arvonlisäverolain muutokset

Arvonlisäverolakiin säädettiin seuraavat 1.1.2017 voimaan tulleet muutokset:

1152/2016 Maksuperusteinen arvonlisävero

Yrityksille säädettiin mahdollisuus maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen myös muun kuin käteismyynnin osalta. Laskuttava yritys voi kohdentaa myynnin arvonlisäveron laskutuskuukauden sijaan sen kuukauden arvonlisäverolaskelmalle, jonka aikana maksu on kertynyt. Sallittu 500 000 euron liikevaihtorajaan saakka. Edellytetään symmetrisyyttä – myös ostojen vero vähennettävissä vasta maksun perusteella. Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla ei ole liikevaihtorajaa eikä symmetrisyyden vaatimusta.

1064/2016 Kiinteistön käsitteen muutos.

Kiinteistönä pidetään nyt myös kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevaa konetta, laitetta tai osaa, joka on asennettu pysyvästi rakennukseen tai rakennelmaan ja jota ei voida siirtää tuhoamatta tai muuttamatta rakennusta tai rakennelmaa. Kiinteistön määritelmän muutoksella on vaikutuksia kiinteistönluovutusten verovapauteen, rakentamispalvelujen oman käytön verotukseen, kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyyn ja kiinteistöön liittyvien palvelujen verotuspaikan määräytymiseen.

Verotusmenettelylain muutokset

Vuoden 2017 alusta voimaan tulivat seuraavat verotusmenettelylain muutokset:

1319/2016 Metsälahjavähennystä vaativan muistiinpanovelvollisuus.

Vähennystä vaativalla on henkilökohtainen muistiinpanovelvollisuus vähennyksen osalta silloinkin, kun metsätila on yhteisomistuksessa ja metsätaloutta harjoitetaan yhtymänä, joka puolestaan on muistiinpanovelvollinen tästä harjoitetusta metsätaloudesta.

1065/2016 Rakennuspalvelun tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja.

Tiedonantovelvollisuutta ei sovelleta kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palveleviin koneisiin, laitteisiin tai kalusteisiin kohdistuviin palveluihin. Tiedonantovelvollisuuden soveltamisala säilyi näin aiemman laajuisena.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.