Ohita

Uutinen -

KILA:lta lausunto vuosina 2020–2023 sovellettavien verohuojennuspoistojen käsittelystä

Kirjanpitolautakunta on eilen 25.3.2020 julkaissut omaehtoisen lausunnon (2020/1999) verohuojennuspoistojen soveltuvuudesta suunnitelmapoistoiksi.

Menojäännöspoistomenettely
Pien- tai mikroyritykselle on mahdollista perustaa koneiden ja kaluston poistolaskentansa menojäännösmenetelmään. Tällöin kullekin tilikaudelle kuuluvat poistot lasketaan poistosuunnitelman mukaisesti yhtenä eränä hyödykeryhmäkohtaisesta menojäännöksestä.

Koneiden ja kaluston myyntihinta voidaan vähentää pysyvien vastaavien menojäännöksen arvosta, jolloin tilikauden ja seuraavien tilikausien poistot vastaavasti vähenevät. Jos myyntihinta ylittää koneiden ja kaluston koko menojäännöksen määrän, kirjataan myyntihinta tältä osin tuotoksi ja esitetään tuloslaskelman kohdassa ”Liiketoiminnan muut tuotot”

Verohuojennuslain mukaisten hyödykkeiden poistokäsittely
Mikäli pien- ja mikroyritys perustaa poistosuunnitelma verohuojennuslain mukaisiin poistoihin, KILA:n mukaan tämä edellyttää erillistä hyödykekohtaista käsittelyä. Niin suunnitelmapoisto kuin sillä vähennetty jäännös hankintamenosta käsitellään hyödykekohtaisesti.

Myös myynnit käsitellään hyödykekohtaisesti. Poistamattoman hankintamenon määrän ylittävä tuotto esitetään tuloslaskelman kohdassa ”Liiketoiminnan muut tuotot”, ja myyntitappio kohdassa ”Liiketoiminnan muut kulut”.

Se osa verohuojennuslain mukaisen poiston kohteena olevan hyödykkeen hankintamenosta, jota ei ole ehditty poistaa verohuojennuslain perusteella, siirtyy lain voimassaoloajan päätyttyä vähennettäväksi tavanomaisella tavalla.

Liitetiedot
Jos suunnitelmapoistot vastaavat verotuksessa hyväksyttäviä enimmäispoistoja, niistä ei erikseen tarvitse tehdä selkoa tilinpäätöksen liitetiedoissa (tilinpäätöksen laatimisperiaatteet).

KILA:n mukaan pien- ja mikroyritysten tilinpäätöstiedoista annetussa asetuksessa käytetty ilmaisu ”verotuksen enimmäispoistot” viittaavan tavanomaisiin, toistaiseksi voimassaoleviin verolain säännöksiin. Määräaikaisen verohuojennuslain mukaiset nopeutetut poistot eivät näin kuulu ”verotuksen enimmäispoistoihin”.

Kilan mukaan hyvän kirjanpitotavan mukaista on, että verohuojennuslain mukaisten poistojen käyttämisestä suunnitelmapoistoina ilmoitetaan tilinpäätöksessä. Lisäksi lautakunta suosittelee kuvaamaan menettelyn vaikutusta tilikauden tulokseen.

Muuta
Lausunnossa ei suoraan mainita, että myös itse valmistetut hyödykkeet voivat olla verohuojennuspoistojen kohteena. Epäsuorasti se kerrotaan, kuvaamalla miten hankintameno muodostuu. Taloushallintoliiton Verohallinnolta saaman tiedon mukaan korotettuja poistoja voidaan verotuksessa soveltaa niin uusina ostettuihin kuin itse valmistettuihinkin hyödykkeisiin.

Lausunnossa ohjeistetaan myös kirjausketjun seurantaan ja tase-erittelyjen sisältöön sekä annetaan liitetietoesimerkki, joihin kannattaa perehtyä tarkemmin lausuntoon itse tutustumalla.

Tilisanomien numeroon 3/2020 on tulossa artikkeli verovuosina 2020–2023 sovellettavista korotetuista poistoista. Lehti ilmestyy ke 20.5.2020. Aihetta käsitellään myös Taloushallintoliiton kevään verkkokoulutuksissa, joten kannattaa seurata koulutustarjontaa.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki